Generalforsamling 2019

4. marts 2019

Den årlige ordinære generalforsamling

afholdes tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00 på Hotel Ry

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkommende forslag fra andelshaverne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

En kopi af det reviderede regnskab kan rekvireres på værkets kontor, Bakkelyvej 3 eller ses på værkets hjemmeside www.ryvarme.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.